Disclaimer .

Voorwaarden

A. Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bij afwezigheid van andersluidende, voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst zijn enkel onze factuurvoorwaarden van toepassing
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Helchteren, netto en zonder korting, onmiddellijk bij ontvangst. Eventuele wissels, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mee.
 3. Op iedere factuur die geheel dan wel gedeeltelijk niet betaald is 30 dagen na de factuurdatum is van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning een intrest van 12% verschuldigd. Bovendien wordt alsdan het bedrag van al onze facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekstelling, verhoogd met 10%, met een vast minimum van 50 euro per factuur. Eveneens zijn wij alsdan gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in ons bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract op te schorten dan wel te vernietigen. Dit alles op straffe van schadevergoeding, hetzij (hierboven) forfaitair bepaald, hetzij door de Rechtbanken te bepalen; dit laatste in zoverre de reële schade groter zal zijn dan de forfaitair bepaalde schade én zonder dat de in gebreke gebleven schuldenaar aanspraak kan maken op welkdanige schadevergoeding dan ook opzichtens ons.
 4. In geval van betwisting tussen partijen kan door ons deze betwisting ofwel gebracht worden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt, de Rechtbank van Koophandel van Hasselt dan wel de Vrederechter van het Eerste Kanton van Hasselt, dit naargelang het bedrag en de aard van de betwisting, ofwel voor de Rechtbank van de woonplaats van een verweerder zodat deze de bevoegdheid kan afwijzen van de gekozen territoriale Rechtbank.
 5. Om onderzocht te worden dient elke klacht, dit op straffe van verval, schriftelijk en aangetekend te worden geformuleerd binnen de 5 dagen. Evenwel zal iedere klacht onontvankelijk zijn in zoverre zij betrekking heeft op facturaties, goederen en/of prestaties die onvoorwaardelijk in ontvangst genomen werden. Overigens schort ook het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht de diverse verplichtingen opzichtens ons, waaronder de betalingsverplichtingen, niet op.”Company Places gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Company Places en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

B. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen van de verschuldigde huurbedragen en verblijfstaksen geschieden telkens een maand vooruit. Alle andere kosten worden telkens op het einde van een maand afgerekend.
 2. Company Places kan een bankgarantie verlangen. Onze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing.
 3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Huur accommodatie

Tarieven op maat afhankelijk van de huurperiode en ifv. het aantal gehuisveste personen. – Taksen :Verblijfstaksen : € 7,50 per persoon per maand met een minimum van € 30,00 per huurobject.

Waarborg

Afhankelijk van de huurtermijn wordt vóór aanvang van het verblijf een huurwaarborg opgevraagd. Deze blijft op uw rekening staan en wordt aan het eind van het verblijf na controle van het huurobject verrekend met de kosten van de laatste maand.

Nutsvoorzieningen

Kunnen afwijken afh. van de gekozen locatie en onvoorziene prijswijzigingen van energieleveranciers .

 • Elektriciteit : € 0,25 per kWh
 • Water : € 3,00 per m3
 • Onderhoud :Reiniging : vanaf € 60,00 per poetsbeurt afhankelijk van de gehuurde accommodatie (2-wekelijks verplicht)
 • Facultatieve supplementen: eindschoonmaak verplicht vanaf € 125,- afhankelijk van de accommodatie
  – bedlinnen : per wissel à € 9,00 per persoon (dekbedovertrek / onderlaken / kussensloop)
  – badlinnen : per wissel à € 8.00 per persoon (badhanddoek / handdoek / washandje)
  – keukenpakket : per wissel à € 7.00 (2 keukenhanddoeken / flesje detergent / 2 vuilzakken)
  – WiFi aansluiting : 24 op 7 internettoegang à € 50 per laptop (maandelijks tarief)

enkel mits betaling van de gangbare toegangsprijzen kunnen de gasten van Company Places gebruik maken van de andere parkfaciliteiten en recreatie-activiteiten indien voorhanden.Met het aanvaarden van de de algemene verkoopsvoorwaarden, aanvaardt u ook de algemene verhuurvoorwaarden en ook het huishoudelijk reglement.